top of page

Autorizația de desființare

 

​Autorizatia de Demolare – AD

 

 • Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala - a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.

 • Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

 • Documentele necesare emiterii AC:

 • a) cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;

 • b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);

 • c) certificatul de urbanism (in copie);

 • d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);

 • e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);

 • f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);

 • g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;

 • h) certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);

 • i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);

 • j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).

 • PAD – Proiect de obtinere a Autorizatiei de Demolare

 • I. Piese scrise

 • 1. Lista si semnaturile proiectantilor

 • Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 • 2. Memoriu

 • 2.1. Date generale

 • Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

 • - scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

 • - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

 • - mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

 • - fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

 • - descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare

 • 2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

 • II. Piese desenate

 • 1. Plan de incadrare in teritoriu

 • - plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

 • 2. Plan de situatie a imobilelor

 • - plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

 • • parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

 • • amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

 • • modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

 • • sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

 • • plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare

 • Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.

 • 3. Planul privind constructiile subterane

 • Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

 • In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

 • 4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

 • Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 -, care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

 • - planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

 • - principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

 • - toate fatadele.

 • In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

 • Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II «Piese desenate» va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

bottom of page