top of page

Ce înseamnă PUZ - PUG - PUD - CUT - POT?

 

PUZ - Plan Urbanistic Zonal - este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi resticţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, funcţie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – cuprinse în Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUZ-ului):

- organizarea reţelei stradale;

- zonificarea funcţională a terenurilor;

- organizarea urbanistic - arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

- delimitarea şi protejarea fondului arhitectural - urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există în zona studiată;

- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă acestea exista în zona studiată;

- menţionarea obiectivelor de utilitate publică;

- măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;

- reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

 

PUG - Plan Urbanistic General - este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial - administrativă de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementări şi regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază (suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan). În acelaşi timp, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile şi apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic General (PUG) - cuprinse în Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUG-ului):

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;

- valorificarea potenţialului natural, economic şi uman;

- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

- reorganizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

- stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;

- stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;

- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;

- evidenţierea deţinătorilor terenurilor şi a modului de circulaţie juridică a terenurilor;

- delimitarea suprafeţelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

 

PUD - Plan Urbanistic de Detaliu - reprezintă de fapt documentaţia aferentă Planului UrbanisticGeneral (PUG-ul) şi Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicând şi detailând conţinutul acestor  planuri, sub formă de prescripţii şi recomandări, corelate cu condiţionările din Certificatul deUrbanism, în vederea urmăririi şi aplicării lor. PUD-ul reprezintă documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă şi vecinătăţiile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opţiunea pentru realizarea unei construcţii compatibilă cu funcţiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci când este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizaţie de Construire; dacă nu există PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai întâi întocmirea lui, pe baza PUG-ului şi PUZ-ului, după caz.

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului):

- regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi construcţiilor;

- compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;

- relaţii funcţionale şi estetice cu vecinătatea;

- asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;

- permisivităţi şi constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite şi amenajărilor;

- modul de ocupare şi utilizare a terenului (POT, CUT);

- funcţiunea şi aspectul arhitectural al construcţiei (sau construcţiilor) şi amenajărilor;

- integrarea noilor construcţii şi corelarea lor cu cele existente învecinate;

- intervenţia, prin reabilitarea construcţiilor şi amenajărilor învecinate, în scopul armonizării cu construcţiile şi amenajările noi propuse (dacă este cazul);

- circulaţia carosabilă şi pietonală, corelate cu traficul în zonă şi relaţiile cu zonele învecinate (accese pietonale şi auto);

- parcaje, spaţii de recreere şi de joacă;

- echiparea edilitară şi impactul asupra reţelelor existente în zonă (necesitatea de dezvoltări, modernizări, etc);

- funcţionarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului;

- circulaţia acestora dacă este cazul.

 

CUT - Coeficientul de utilizare a terenului - este raportul dintre suprafaţa desfăşurată a construcţiei (suma suprafeţelor tuturor nivelelor) şi suprafaţa totală a terenului. Este limitat superior de prevederile planului urbanistic.

 

POT - Procentul de ocupare a terenului - este raportul dintre suprafaţa pe care se construieşte şi suprafaţa totală a terenului. Este limitat superior de prevederile planului urbanistic.

 

Planurile urbanistice (general, zonal şi de detaliu - PUG, PUZ, PUD) conţin prevederi privind: înălţimea maximă permisă a construcţiei, numărul maxim de nivele, pozitionarea construcţiei (distanţa minimă faţă de vecini, de stradă, etc), valori maxime pentru CUT şi POT. Planul zonal trebuie să respecte prevederile din planul general, iar cel de detaliu pe cele din planul zonal.

 

bottom of page